Husorden

Husorden er under revision

HUSORDEN

for

Ejendommen Andelsboligforeningen Præstekærvej 4-14, Brønshøj

1. Sanitære installationer og el-installationer

a. Andelshavere skal omgående anmelde eventuelle fejl ved de installationer, som hører under den fælles vedligeholdelse (se vedtægternes § 9)

b. Unødigt vandforbrug, specielt af varmt vand, skal undgås. Andelshaveren har pligt til at betale udgift til vandspild fra utætte cisterner og vandhaner. Det er ikke tilladt at tilslutte opvaskemaskiner og lignende til det varme vand.

2. Affald og renholdelse

a. Affald og flasker må ikke stilles på trappen eller henkastes på arealet, men skal henlægges i affaldscontaineren

b. Affald, der ikke fjernes af dagrenovationen, skal andelshaveren selv fjerne for egen regning. Dette gælder specielt større affald eller emballage hidrørende fra til- og fraflytninger, hvortil affaldscontaineren i gården ikke må benyttes.

c. Hvis der sker særlig forurening på trapper eller andre fællesarealer, skal den nødvendige rengøring straks foretages.

d. Til rensning af wc-kummer, håndvaske m.v. må der ikke benyttes ætsende midler.

3. Støj

a. Støjende adfærd på trapper og på ejendommen i det hele taget er forbudt

b. Udøvelse af musik, brug af radio, grammofon og lignende for åbne vinduer eller så kraftigt, at det er til gene for beboerne, er ikke tilladt.

c. Boremaskiner og andre støjende maskiner må ikke bruges efter kl. 20:00.

d. Brug af opvaske- og vaskemaskiner må kun ske mellem kl. 7:00 og kl. 21:00.

e. Fyrværkeri må ikke afbrændes på ejendommens område.

4. Trapper og kælderrum m.v.

a. Cykler, barnevogne, legetøj m.v. må ikke stilles på trapper eller i forrum. Disse ting skal anbringes i cykel- og barnevognsrum. I det omfang børnene ikke selv rydder legetøjet op, påhviler dette forældrene.

b. Det er forbudt at male og tegne på ejendommens vægge og lignende.

c. Enhver henstilling/opbevaring af effekter på køkkentrapper/hovedtrapper samt kælder- og loftsgange er forbudt.

d. Af hensyn til rengøring i kældrene efter eventuel vandskade tilrådes det, at alle effekter opklodses fra pulterrummenes gulv.

e. Cykler må ikke henstilles foran ejendommen.

5. Vaskekælder, tørrerum og badekældre.

a. Vaskekælderen må benyttes mellem kl. 7:00 og kl. 21:00.

b. Vaskerummet og maskiner skal rengøres omhyggeligt efter brug, og affald fjernes, gulv fejes og sæbeskåle skylles.

c. Hvis der ved opslag eller lignende meddeles ændrede regler for brugen af vaskerummet, skal dette respekteres.

d. Tøj skal fjernes indenfor 24 timer.

e. Andelshavere med vaskemaskiner i lejligheden bør vise hensyn overfor de beboere, som stadig benytter sig af vaskekældrene, således at de ikke, uden at have orienteret sig om en anden beboer har en vask i gang, ophænger vådt tøj i tørrekælderen. Reserveret tid skal respekteres.

f. Radiator og lys i badekældre samt tørrekældre skal slukkes efter brug.

g. De fælles badekældre skal rengøres efter brug. Der må ikke forefindes håraffald, papir, tomme shampoo-hylstre etc. efter brugen.

6. Udendørsarealer og husmuren

a. Beplantningen må skånes i videst muligt omfang. Afskæring af grene og blomster er ikke tilladt. Hele anlægget, beplantninger m.v. står under beboernes beskyttelse.

b. Udkastning af brød og madrester til fugle og katte er forbudt.

c. Det er forbudt at opsætte markiser – i øvrigt er enhver fastgørelse i murværket forbudt.

d. Andelshavere med brugsret til have har pligt til at holde haven samt omkringstående stakit i pæn og ordentlig stand.

7. Husdyr

a. Husdyr er efter andelsboligforenings vedtægter tilladt, dog må hunde ikke færdes i gården. Det bemærkes, at hunde ikke må luftes inden for ejendommens område, såfremt hundeejeren ikke selv sørger for omgående opfejning af hundens efterladenskaber.

8. Pligtarbejde

a. Andelshavere over 60 år, som ikke har kræfter eller lyst, er fritaget. Alle andre har pligt til at deltage i forefaldende større og mindre arbejder på ejendommen, når behov opstår. Dette bekendtgøres ved husomdelte skrivelser. Undladelse heraf medfører bøde fastsat af generalforsamlingen.

I øvrigt bør enhver andelshaver efterleve, hvad der normalt hører til god husorden. Henstillinger og påbud vedrørende husordenen fra ejendommens administrator, bestyrelse eller vicevært skal efterkommes.

Dersom nærværende husorden ikke punktligt overholdes, kan efter gentagne skriftlig påtale, medlemskab af foreningen tages til overvejelse.

Dateret: 16.03.1992