Husorden

HUSORDEN

for

Ejendommen Andelsboligforeningen Præstekærvej 4-14, Brønshøj

 

Hovedprincipper

• Vis hensyn til ejendommens medbeboere

Enhver andelshaver bør i tvivlstilfælde generelt efterleve, hvad der normalt hører til god skik og naboomgang. Vi skal alle trives i vores ejendom.

• Pas på vores fælles matrikel og ting

Det være sig sofahynder, som er glemt i regnen eller bagdøre, som står åbne ved aftenstide.

• Vær lydhør

Henstillinger og påbud vedrørende husordenen fra ejendommens administrator, bestyrelse eller vicevært skal efterkommes.

• Generalforsamlingen er øverste instans

Konkret generende beboeradfærd, som fortsætter efter gentagen skriftlig påtale, kan om nødvendigt tages op på generalforsamlingen.

Bestemmelser

1. Sanitære installationer og el-installationer

a) Andelshavere skal omgående anmelde eventuelle fejl ved de installationer, som hører under den fælles vedligeholdelse (se vedtægternes § 9)

b) Unødigt vandforbrug, specielt af varmt vand, skal undgås. Andelshaveren har pligt til at forhindre vandspild fra utætte cisterner og vandhaner.

c) Til rensning af wc-kummer, håndvaske m.v. må der ikke benyttes ætsende midler, af hensyn til ejendommens resterende støbejernsfaldstammer.

2. Affald og renholdelse

a) Affald og flasker må ikke stilles på trappen, men skal straks bortskaffes i affaldsrummene

b) Det påhviler beboerne selv at bortskaffe storskrald, farligt affald i større mængder og lignende, altså affald som ikke håndteres af renovationsordningerne i affaldsrummene

c) Hvis der sker særlig tilsmudsning af trapper eller andre fællesarealer, skal den nødvendige rengøring straks foretages.

3. Støj, herunder fyrværkeri

a) der opfordres især her til at vise hensyn, såvel som rummelighed, ved forbigående gener. Slå fx en seddel op i opgangen, hvis du skal holde fest og bær over med glade børn i gården.

b) høj musik og støjende adfærd i lejligheder og fællesområder, herunder boremaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, musikinstrumenter og lign. skal benyttes indenfor tidsrummet 08-20.

Vaskerummet er underlagt et særskilt reglement – se under punkt 5.

c) Fyrværkeri må ikke afbrændes på fællesarealerne.

4. Opbevaring, trapper og kælderrum m.v.

a) Enhver henstilling/opbevaring af effekter på bagtrappe, samt kælder- og loftsgange er forbudt af hensyn til fremkommelighed til lofts- og kælderrum.

For fortrappen gælder, at

- der til enhver tid skal være fuld fremkommelighed for brandfolk, ambulancefolk med båre og gangbesværede med hjælpemidler og

- der skal være nem adgang til kældernedgange, dvs. barnevogne, klapvogne, rollatorer og lign. henvises til opgangene uden kældernedgang i nr. 4, 10 og 14

- der ikke må stilles nemt antændelige eller brandfremmende effekter, da vores fordøre er ulåste

Dette vil blive efterset og håndhævet ved alle arbejdsdage

b) udendørs legetøj som ikke er i brug, skal opbevares i hyndekisten bag hækken ved trampolinen. Større effekter kan placeres på arealet omkring legestativet. Det er forældrenes ansvar, at børnene rydder op efter sig. Viceværten og øvrige beboere skal ikke pånødes dette.

c) cykler og lign. henstilles i de opstillede stativer eller i cykelkælderen

d) det tilrådes , at alle effekter opklodses fra kælderrummenes gulv i tilfælde af oversvømmelse. Der stilles - ved henvendelse til bestyrelsen - af foreningen én dobbelt stålreol til rådighed pr kælderrum

5. Vaskekælder og tørrerum

a) Brug og vedligehold af vaskekælder: se opslag på væggen i vaskerummet.

b) Tøj skal fjernes, når det er tørt - dog indenfor max 48 timer. Herefter må andre beboere gerne fjerne tøjet fra tørresnoren.

6. Udendørsarealer og husmuren

a) Beplantningen må skånes i videst muligt omfang. Hele anlægget, beplantninger m.v. står under beboernes beskyttelse.

b) Udkastning af brød og madrester til fugle og katte er forbudt.

c) Det er forbudt at opsætte markiser og i øvrigt enhver fastgørelse og bearbejdning af murværket, uden forudgående aftale med bestyrelsen

d) Andelshavere med brugsret til have pligt til at holde haven samt omkringstående hæk eller stakit i stand. Hæk/stakit må ikke være over ca 180 cm og hæk skal være klippet inden Sankt Hans. Ukrudt, som vokser på ydersiden af hæk/stakit, skal løbende fjernes. Såfremt disse pligter- trods gentagne henstillinger fra bestyrelsen - ikke overholdes, forbeholder foreningen sig ret til at få dette arbejde udført for pågældende andelshavers regning.

7. Husdyr

a) Husdyr er overordnet efter andelsboligforenings vedtægter tilladt, så længe de ikke er til vedvarende gene for flere af husets øvrige beboere.

Dog må hunde ikke færdes frit i gården, ligesom hunde ikke må luftes inden for ejendommens område, og det påhviler naturligvis hundeejeren at sørge for omgående bortskaffelse af sin hunds evt. efterladenskaber.

8. Mødepligt på arbejdsdage

a) Det er obligatorisk for mindst en repræsentant for hver lejlighed at deltage i de to årlige arbejdsdage i andelsboligforeningen, som ligger den sidste lørdag i april og september

b) Pensionerede andelshavere er fritaget fra denne regel, men er selvfølgelig velkomne

c) Arbejdsdagene bekendtgøres ved opslag i trappeopgange og/eller postkasseomdelte skrivelser. Hvis en lejlighed ikke er repræsenteret på arbejdsdagen, og ikke er omfattet af b), pålægges en afgift på næste huslejeopkrævning, som er fastslået på generalforsamlingen - 2021 satsen er på 800 kr..

9. Udlån af Bestyrelseslokalet

a)Lån af bestyrelseslokale kan kun ske efter aftale med bestyrelsen. Lokalet kan kun lånes af andelshavere i Præstekærvej 4-14.

b) Ønsker du at låne lokalet bedes du rette henvendelse til bestyrelsen på mail eller personlig henvendelse den første torsdag i måneden i kælderen nr. 12. kl. 19:00.

c) Lokalet reserveres efter "først til mølle" princippet og der kan reserveres 6 måneder i forvejen. Lokalet kan bookes max. 2 gange om måneden, af hensyn til andelshaver, der har lejlighed ovenover.

d) Lokalet er optaget sidste weekend i april og september til arbejdsdag. Endvidere hver den 1. torsdag i måneden (aften), hvor der holdes bestyrelsesmøde.

e) Lokalet kan anvendes: søndag til torsdag kl. 09:00 – 20:00 og fredag + lørdag kl. 12:00-22:00.

Anvendelse af bestyrelseslokalet

a)Lokalet kan anvendes: søndag til torsdag kl. 09:00 – 20:00 og fredag + lørdag kl. 12:00-22:00. Herefter forventes det, at der vises hensyn til beboerne, og der skal være stille. Rengøring kan ske uden for tidsrummet

b) Lokalet skal være rengjort og afleveret i samme stand som det er modtaget. Der skal vaskes gulv, støvsuges, køkken og toiletrum skal rengøres

c) Rengøring skal udføres senest kl. 11:00 dagen efter, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen. Nøglen kan afleveres i bestyrelsens postkasse i nr. 12. Ved mangelfuld rengøring bestilles der rengøring udefra og regning sendes til den ansvarlige. Depositum refunderes efter gennemgang af lokalet.

d) Rygning er ikke tilladt. Rygning foregår udenfor ved Præstekærvej eller i gården. Der skal stilles et askebæger, og dette skal tømmes/fjernes inden overleveringD: 02-01-2024