Vedtægter

GODKENDT AF GENERALFORSAMLINGEN 2010-11-25

VEDTÆGTER

for

”Andelsboligforeningen Præstekærvej 4 – 14”

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Andelsboligforeningen Præstekærvej 4 - 14”

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 2964 Husum, beliggende Præstekærvej 4 – 14, 2700 Brønshøj

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan kun optages personer, der erhverver en andel i foreningens formue, og som samtidig med bestyrelsens samtykke opnår brugsret til en beboelseslejlighed eller et erhvervslokale. Medlemskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter.

Lejere, der havde brugsret til lokaler i ejendommen ved foreningens stiftelse, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan senere optages som medlemmer efter bestyrelsens beslutning.

Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed og er forpligtet til at bebo lejligheden, jvf. dog §11.

§ 4 Andel

Ved optagelse af et nyt medlem efter andelsboligforeningens stiftelse skal der ud over indskud betales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter §15 godkendes for andel og lejlighed.

§ 5 Hæftelse

Medlemmerne hæfter kun personligt solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen samt for bankgæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt panthaverne har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter medlemmer kun for foreningens forpligtelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital, der ikke forrentes.

Et medlem eller hans bo hæfter stk. 1, 1. pkt., indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 6 Andel i foreningens formue

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til lejlighedernes lejeværdi. Lejeværdien opgøres på basis af lejlighedens nettoareal.

Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-21, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 B. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring iht. andelsboligforeningslovens § 4 a

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet an delsbevis.

§ 7 Boligaftale

Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives.

Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

§ 8 Boligafgift

Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, idet udgifterne fordeles i forhold til de enkelte lejligheders nettoetageareal.

§ 9 Vedligeholdelse m.v.

Indvendig vedligeholdelse af den enkelte lejlighed påhviler den enkelte andelshaver. Forsømmer denne sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for andelshaverens regning, hvis denne ikke efterkommer et givent pålæg inden for en frist af én måned.

Alle udgifter, der ikke kan henføres til den indvendige vedligeholdelsespligt, afholdes over ejendommens fællesudgifter.

Ved indvendigt vedligeholdelse forstås:

· Malerarbejde

Indvendig malerarbejde, herunder maling af indvendig side af vinduer og entredør, maling af radiatorer og forsyningsledninger for centralvarme samt maling af forsyningsledninger for varmt og koldt vand.

· Tømrer- og snedkerarbejde

Fornyelse af gulve, forsatsvinduer, indvendige døre og indvendige side af entredør og køkkendør samt det i øvrige i lejligheden værende faste inventar.

· Murerarbejde

Flisebeklædninger og badeværelsesgulve, samt sekundære skillevægge samt vægge og lofter indenfor lejligheders skel.

· Sanitet

Badekar, håndvask, toiletskål, vandhaner, ballonfixer, blandingsbatterier køkkenvask og vandlås. I det omfang, der findes fælles sanitet, deles udgifterne mellem de implicerede andelshavere.

· Glarmester

Glas i vinduer, i det omfang en kollektiv glasforsikring ikke dækker opståede skader.

· Afløbsledninger

Renholdelse af afløb fra badekar, håndvask, toiletskål og lignende og køkkenvask samt renholdelse af vandlåse uden brug af ætsende midler.

· El-installationer

El-kontakter, tilslutninger i vægge, de i vægge indbyggede rør med el-ledninger, antennedåser på vægge samt telefoninstallationer. Kort sagt alle installationer, der udgår fra lejlighedernes målertavle.

Opremsningen i nærværende paragraf om indvendig vedligeholdelse er ikke udtømmende. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen, hvis afgørelse kan forelægges generalforsamlingen, der har den endelige afgørelse.

En af bestyrelsen truffen afgørelse, der indbringes eller agtes indbragt for generalforsamlingen, suspenderer ikke en eventuel betalingspligt.

Andelshaveren må ikke ved gennemførelsen af den indvendige vedligeholdelse gribe ind i ejendommens konstruktioner, og er økonomisk ansvarlig overfor andelsboligforeningen, såfremt dette forbud overtrædes.

En udgift, der henhører under anden vedligeholdelse end den indvendige, betales kun af foreningen, såfremt arbejdet er rekvireret gennem bestyrelsen eller ejendommens administrator. Specielt bemærkes, at udgifter vedrørende termostatventiler og radiatorer henhører under fælles vedligeholdelse.

Såfremt der måtte fremkomme ekstraordinære store fælles vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med uforudsete hændelser, er administrator på bestyrelsens foranledning berettiget til at opkræve en forholdsmæssig del, svarende til andelens fordelingstal, med én måneds varsel til den 1. i en måned.

§ 10 Forandringer

Andelshaverne må ændre, modernisere og forbedre deres lejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillevægge, i det omfang dette ikke er til gene for øvrige beboere og kun med administrators eller bestyrelsens godkendelse. Hertil nødvendige rørgennemføringer eller lignende kan kun gennemføres med samtykke af de andelshavere, der berøres heraf, dog at det på en generalforsamling kan bestemmes, at en andelshaver er pligtig at finde sig i rørgennemføringer m.v., eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene. Pålæg kan kun gives, hvis værgringen må anses for at være uden rimelig grund.

Andelshaveren er pligtig at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet, og tilstille administrator en kopi af byggetilladelsen og af ibrugtagningstilladelsen samt en tegning.

Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af varme, vand eller lignende, skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhentes hos administrator eller bestyrelsen, der om nødvendigt drager omsorg for en eventuel ændring af forbrugsfordelingsnøgle.

Tilladelsen meddeles yderligere under den forudsætning, at andelshaveren er ansvarlig for skader, som måtte være en følge af, at installationen overbelaster de eksisterende forsyningskanaler og/eller afløbsinstallationer, og andelshaveren i tilfælde af, at lignende installationer senere måtte medføre krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne forsyningskanaler og/eller afløbsinstallationer, og den af andelshaveren foretagne installation har medvirket til en overbelastning, der medfører krav om en udvidelse, betaler en efter forholdene passende andel af udgifterne til udvidelsen, eventuelt med adgang til forholdsmæssig refusion af beløbet ved tilsvarende installationer i andre lejligheder, der derved benytter udvidelsen. Til sikkerhed for dette krav kan foreningen kræve, at andelshaveren indbetaler et depositum.

§ 10a Lejlighedssammenlægninger

Lejlighedssammenlægninger tillades i det omfang, det praktisk kan gennemføres, både hvor begge lejligheder er beliggende i samme opgang og hvor lejlighederne kan sammenlægges på tværs af to ved siden af hinanden liggende opgange. Overdragelsen af en andelslejlighed skal dog altid ske iht. vedtægternes § 13.

Det er en betingelse for sammenlægningen:

  • at de to andele, der ønskes sammenlagt, begge ejes af samme person(er)

  • at de sammenlagte andele herefter betragtes som en andel med en stemme på generalforsamlingen

  • at andelshaveren straks efter overtagelsen søger kommunens tilladelse til sammenlægning samt om byggetilladelse til ombygning. Ansøgningen skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse før afsendelse,

  • at andelshaveren inden 6 måneder efter, at tilladelse er meddelt fra kommunen har gennemført lejlighedernes fysiske sammenlægning,

  • at andelshaveren straks efter, at tilladelse er meddelt fra kommunen afholder udgiften til blænding af en hoveddør og en køkkendør. Af hensyn til opgangens ensartethed foretages dette arbejde af foreningen, men for andelshavers regning.

Såfremt betingelserne for sammenlægningen ikke opfyldes - uanset af hvilken grund - kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 17.

§ 11 Udlejning m.m.

En andelshaver kan ikke uden bestyrelsens samtykke udlåne eller fremleje sin lejlighed. Bestyrelsen kan ikke uden fyldestgørende begrundelse nægte adgang til fremleje i indtil 2 år, når andelshaverens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Bestyrelsen kan betinge sit samtykke af, at andelshaveren stiller sikkerhed for boligudgifternes betaling, samt at administrator juridisk kan godkende fremlejeaftalen, således at andelshaverens rettigheder tilgodeses.

§ 12 Husorden

Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, herunder husdyrhold.

§ 13 Overdragelse af andelen

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med de herunder anførte retningslinier. Når disse retningslinier følges, bør bestyrelsen godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal afslaget skriftligt begrundes.

Andelen overdrages efter følgende rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i §§ 20 og 21:

A. til den, der indstilles af andelshaveren,

a) når overdragelsen sker til en person, med hvem han er beslægtet i lige op- eller nedadstigende linie. Dette forudsætter dog, at andelshaveren har beboet andelen i minimum 2 år

b) ved bytning i forbindelse med erhvervelse af anden andels/ejerbolig.

c) til en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

B. Såfremt ingen af de under A nævnte vilkår er til stede, tilbydes andelen

a) først til andre andelshavere, der er opnoteret på en af administrator ført intern venteliste i den rækkefølge, hvori disse er opnoteret, idet opnoterede andelshavere i givet fald enten skal afgive en andel eller sammenlægge to andele. Beboerbørn kan ikke være opnoteret på den interne venteliste, ligesom ægtefæller/samboende ikke kan få tildelt yderligere en andel ved ophør af forholdet.

b) dernæst til de, der er opnoteret på en af administrator ført ekstern venteliste i den rækkefølge, hvori disse er opnoteret.

C. Såfremt ingen af de under A og B nævnte vilkår er til stede, tilbydes andelen til

a) andre, der indstilles af overdrageren.

§ 14 Pris

Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand, med rimelighed kan betinge.

Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til ejendomsværdien ved den seneste almindelige kontantvurdering med tillæg af værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter vurderingen og med et procenttillæg til ejendomsværdien for den værdistigning, der har fundet sted siden vurderingen. Procenttillægget fastsættes af boligministeren på grundlag af udviklingen i værdiansættelserne ved de 2 seneste vurderinger og under hensyn til den forventede videre udvikling i priserne på udlejningsejendomme.

Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb, end det der følger af foranstående beregning.

Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slidtage.

§ 15 Forbedringer

Bestyrelsen fastsætter prisen på forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse over dokumenterede udgifter, herunder et mindre beløb for værdien af eget arbejde, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelse af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen samt udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen, eller eventuel pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.

§ 16 Fremgangsmåde

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling over købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelsen, om adgang til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3.

Erhververen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelsen skal foreligge inden 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelsen af garantien - senest 3 uger efter overtagelsen afregner provenuet, først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Foreningen kan kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen samt at overdrageren refunderer udgifterne ved og betaler et rimelig vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning af pant- og udlægshavere samt ved tvangssalg eller –auktion.

I tilfælde af, at foreningen iht. tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntageren ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen.

Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden.

Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælger, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem beløbet tilkommer.

§ 17 Fraflytning

Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overtagelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 16.

§ 18 Overdragelse til husstandsmedlem

En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet nægtelse af godkendelse dog skal begrundes skriftligt.

§ 19 Dødsfald

Dør andelshaveren har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskabet og beboelse af lejligheden.

Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til, efter reglerne i § 13, at indstille, hvem der skal overtage andelen og lejligheden.

Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, eller den efterladte ægtefælle ikke beboede lejligheden ved dødsfaldet, skal der gives fortrinsret først til personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren, og dernæst til personer, som af den. afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- eller nedadstigende linie. § 13 stk. 1 og § 16 finder tilsvarende anvendelse.

Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1'ste i den måned, der indtræder næst efter 3-månedersdagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder § 17 tilsvarende anvendelse.

§ 20 Samlivsophævelse

Ved ophævelsen af samliv mellem ægtefæller er den ene af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til lejligheden, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.

Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelsen af samliv fraflytter lejligheden, skal hans ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelser bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed efter reglerne i § 13.

Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

§ 21 Opsigelse

Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i § 13 - 18 om overførsel af andel.

§ 22 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe brugsretten til ophør i følgende tilfælde:

  1. Hvis et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet

  2. Hvis et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, jvf. dog § 10

  3. Hvis et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet

Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 17.

§ 23 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, herunder værdiansættelse

4. Forslag til det kommende års større vedligeholdelsesarbejder

5. Forslag, der har indflydelse på driftsbudgettet

6. Forelæggelse af det kommende budget til godkendelse og beslutning om eventuelle ændringer af boligafgiften samt beslutning om ydelse af eventuel vederlag til bestyrelsen i det kommende regnskabsår

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand for bestyrelsen

9. Valg af bestyrelse

10. Valg af 2 suppleanter

11. Valg af revisor

12. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 24 Generalforsamlingens indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 21 dages varsel og med angivelse af tid og sted. Ved ekstraordinær generalforsamling kan varslet om nødvendigt forkortes til 8 dage. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Med indkaldelsen skal tillige følge revideret regnskab for det forløbne regnskabsår samt forslag til budget for det nye regnskabsår.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest ved udgangen af oktober måned. Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det er nævnt i indkaldelsen.

Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt repræsentanter for andelshavere har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Hver andel giver en stemme. Stemmeretten kan udøves af en andelshaver, dennes ægtefælle eller af en myndig person, som andelshaveren skriftligt har givet fuldmagt. En befuldmægtiget person kan dog højest udøve stemmeretten ifølge 2 fuldmagter. Fuldmagt kan ikke gives til administrator og den på ejendommen ansatte vicevært/varmemester.

§ 25 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændring, salg af foreningens faste ejendom og foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være tilstede.

Forslag om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af foreningens faste ejendom og foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

§ 26 Generalforsamlingens dirigent

Generalforsamlinger vælger selv sin dirigent. Dirigenten foranlediger, at der udfærdiges et generalforsamlingsreferat. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

§ 27 Valg af bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen og udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

§ 28 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt den af generalforsamlingen valgte formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær.

Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand.

Bestyrelsesmedlemmerne og formanden vælges for 2 år ad gangen. Det første år efter disse vedtægters vedtagelse går 2 af bestyrelsens medlemmer på valg. Det næstfølgende år går formanden og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 4, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§ 29 Bestyrelsens forretningsorden

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han, eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 30 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i hans forfald, næstformandens, stemme udslaget.

§ 31 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 32 Administration

Bestyrelsen vælger en administrator, der skal være ejendomskyndig til at varetage den samlede forenings drift i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser.

Det påhviler administrator at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens fællesanliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af særlige forsikringer, herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring, eventuelt glasforsikring, samt eventuelle andre forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af, hvad der er fælles ejendomsret underkastet i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter og forholdene i øvrigt må anses for påkrævede.

Der oprettes en administrationsoverenskomst med administrator, hvori blandt andet fastsættes administrators honorar. Bestyrelsen kan når som helst, efter samråd med administrator, antage en vicevært og træffe endelig ansættelsesaftale med denne.

§ 33 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1/10 - 30/9. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelenes forventede værdistigning, indtil næste årsregnskab foreligger. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen.

§ 34 Revisor

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet.

§ 35 Opløsning

Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels værdi.

§ 36 Overgangsbestemmelse

Indtil lejlighedernes nettoareal er endelig opmålt, sker fordelingen af ejendommens driftsudgifter på grundlag af hidtidig praksis.